Algemene Voorwaarden


Artikel 1                        definities en algemeen
Artikel 2                        informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
Artikel 3                        totstandkoming overeenkomst
Artikel 4                        prijzen en betalingen
Artikel 5                        waardecheques
Artikel 6                        tickets
Artikel 7                        afgelaste of verschoven evenementen
Artikel 8                        aansprakelijkheid
Artikel 9                        intellectuele eigendomsrechten
Artikel 10                      diversen
Artikel 11                      speciale voorwaarden cadeaubon
Artikel 12                      toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 definities en algemeen

1.1       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Arrangement(en): een aanvullend aanbod van een samenwerkingspartner van Eventim, waarvoor Eventim bemiddelt;
Evenement:de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum, waaronder, doch niet beperkt tot, een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
Eventim: CTS Eventim Nederland B.V., gevestigd te (2132 DD) Hoofddorp aan het Marktplein 108 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34289210;
Klant: de partij die de reservering bij Eventim plaatst;
Locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt;
Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de organisator of de aanbieder van een arrangement met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een evenement of een arrangement;
Ticket: het elektronische (ook wel “e-Ticket” of “Ticketdirect”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement;
Website: www.eventim.nl.

1.2     De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Eventim producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst Eventim uitdrukkelijk van de hand.

1.3     De Klant maakt een reservering bij Eventim. Eventim brengt dan een Overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van het door de Klant gekozen Evenement respectievelijk de aanbieder van het Arrangement. Eventim is geen partij bij de uiteindelijke Overeenkomst(en).

1.4     Op deze Overeenkomst zijn (eveneens) van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of de samenwerkingspartners. Afschriften van deze algemene voorwaarden kunnen bij de Organisator en/of houder van de Locatie of de samenwerkingspartners worden verkregen. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden prevaleren de Algemene voorwaarden van Eventim.

1.5     Eventim is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten/producten/Arrangementen. Eventim is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering.

Naar boven

Artikel 2 Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering

2.1     Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, welke door Eventim aan de Klant worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2     Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden. De Klant dient bij de telefonische reservering uitdrukkelijk de wensen bekend maken. Eventim kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

2.3     Indien de Klant een beroep wil doen op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, kan de reservering uitsluitend telefonisch plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook internetreserveringen betreffen. De Klant dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven gebruik te willen maken van een bepaalde kortingsactie.

2.4     Eventim biedt de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten ter verzekering van het annuleringsrisico voor de door bemiddeling door Eventim aan de Klant verkochte Tickets op grond van de tussen de Klant en de Organisator tot stand gekomen Overeenkomst. Deze annuleringsverzekering wordt rechtstreeks door de Klant afgesloten bij de Europeesche Verzekeringen. De algemene voorwaarden van de Europeesche Verzekeringen zijn op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen bij Eventim kosteloos worden verkregen en kunnen worden geraadpleegd op de website www.europeesche.nl.

Naar boven

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1     De Klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.

3.2     De Klant zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Klant.

3.3     Indien Eventim twijfelt aan de juistheid van de door de Klant verstrekte (betaal)gegevens, kan Eventim contact met de Klant opnemen. Indien Eventim de Klant niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan Eventim de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Klant. Indien Eventim twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, heeft Eventim het recht om de reservering te annuleren. Eventim zal zich inspannen om de Klant in voornoemde gevallen te informeren.

3.4     Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.

3.5     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Eventim, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is alleen mogelijk op grond van een afgesloten annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen en onder de voorwaarden daarvan. Annuleringen dienen te allen tijde door de Klant bij Europeesche Verzekeringen te worden ingediend.

Naar boven

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1     De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en (II) bijkomende kosten, zoals de bespreekkosten die per Ticket in rekening worden gebracht en de transactiekosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.

4.2     De Klant betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per email aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.

4.3     Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan Eventim de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4     Eventim zal de reservering laten vervallen indien de Klant de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.

4.5     Eventim zal de Tickets aan de Klant verstrekken, zodra deze door de Organisator beschikbaar zijn gesteld. De Klant dient deze te controleren op juistheid. Indien de Klant de Tickets niet zeven dagen voor het Evenement heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met Eventim.

4.6     De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.

Naar boven

Artikel 5 Waardecheques

5.1     Betaling door de Klant met waardecheques kan alleen als deze door Eventim worden geaccepteerd.

5.2     Eventim accepteert geen enkele aansprakelijkheid ingeval toegezonden waardecheques zoekraken of niet tijdig worden bezorgd, tenzij dit het gevolg is van opzet/grove schuld van Eventim of haar ondergeschikten.

Naar boven

Artikel 6 Tickets

6.1     De door Eventim gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Eventim niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets.

6.2     Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal Eventim en/of de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

6.3     Eventim behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.

6.4     Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement.

6.5     Ten aanzien van een elektronisch toegezonden Ticket geldt dat de Klant het Ticket, door middel van software die nodig is voor het openen en afdrukken van PDF bestanden en een daartoe geschikte printer, op een wit vel papier, formaat DIN A4, dient af te drukken.

6.6     Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

Naar boven

Artikel 7 Afgelaste of verschoven Evenementen

7.1     Eventim is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator, dan wel door de houder van de Locatie of het Arrangement.

7.2     Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van entreegelden en de Organisator hiervoor Eventim inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Eventim zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Eventim. Bij aankoop via een door Eventim geautoriseerd (voor-)verkoopadres geschiedt restitutie alsdan via die partij.

7.3     Eventim zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Eventim verleende diensten, zoals bespreekkosten en transactiekosten, of voor het Arrangement, nimmer worden vergoed. Eventim aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

Naar boven

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1     Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Eventim wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van Eventim of haar ondergeschikten.

8.2     De aansprakelijkheid van Eventim wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer Eventim schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Eventim vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

8.3     Eventim kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, Locatie of Arrangement.

8.4     Eventim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

8.5     Eventim aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Eventim.

8.6     Eventim aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Eventim.

Naar boven

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1     Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van Eventim, alsmede met betrekking tot de door Eventim gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij Eventim. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.2     Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement of de Locatie, berusten bij de Organisator dan wel de houder van de Locatie of het Arrangement. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende.

Naar boven

Artikel 10 Diversen

10.1   Het is bij een Evenement niet toegestaan om foto-, film- of andere opnameapparatuur, (alcoholhoudende)dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen naar de Locatie.

10.2   De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te (laten) fouilleren. Indien er ongeoorloofde voorwerpen worden aangetroffen kunnen deze ofwel op grond van art. 27 Sr. ofwel na toestemming van de Klant in beslag genomen worden. Aan degenen die geen medewerking verlenen aan voornoemde fouillering dan wel aan het in beslag nemen van ongeoorloofde voorwerpen kan de toegang tot de Locatie / het Evenement worden geweigerd, zonder restitutie van enig bedrag.

10.3   De Organisator en houder van de Locatie kunnen bezoekers de toegang tot het Evenement / de Locatie weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet rechtstreeks is verkregen via Eventim of via andere door Eventim geautoriseerde (voor)verkoopadressen.

10.4   De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Eventim de Tickets levert.

10.5   Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang wordt niet gegarandeerd.

10.6   De Organisator en de houder van de Locatie kunnen beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

10.7   Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door Eventim vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.8   Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.9   Eventuele klachten van Klanten naar aanleiding van een door Eventim geleverde dienst dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Klantenservice van Eventim, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum postzegel/email niet zal overschrijden.

Naar boven

Artikel 11 Speciale voorwaarden Cadeaubon

11.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eventim uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Eventim en door Eventim aangewezen derde partijen.

11.2   Iedere Cadeaubon, die voorzien is van een unieke code, wordt slechts eenmaal verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Eventim behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon (code) uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon: de e-mail die door Eventim of een door Eventim aangewezen derde partij de Klant is verzonden en waarin de code is opgenomen).

11.3   Iedere Cadeaubon is gedurende de periode vermeld op de Cadeaubon of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen, geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

11.4   Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.

11.5   Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

11.6   De restwaarde van de Cadeaubon kan gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon worden gebruikt voor volgende bestellingen.

11.7   Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

11.8   Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Naar boven

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1  Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

12.2   Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

De Algemene voorwaarden van CTS Eventim Nederland B.V. zijn ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd onder depotnummer 52/2015, alsmede te raadplegen en te downloaden op www.eventim.nl.